Vrijwilligerswerk in bezet Palestina

In dit artikel bespreekt Mopsie van ISM Nederland de realiteiten van het Palestijnse bestaan. Hoe is het om daar rond te lopen, hoe ziet verzet tegen de Israëlische staat er uit en wat kunnen wij doen om bij te dragen aan de vrijheidsstrijd?

De bezetting van Palestina is een koloniaal project. De zionistische beweging, met haar roots in Oost-Europa, heeft zich in 1947-’48 met bedrog, chantage, extreem gewelddadige terreur en met hulp van de koloniale machten in Europa het welvarende Palestina in het economische en culturele centrum van Afrika, Azië en Europa, aan de Middellandse Zee, toegeëigend.In deze tekst doel ik met het veelvuldig gebruikte woord ‘Israël’ niet op het thuisland of het vakantieland Israël, maar op de zionistische staat Israël, die een voortzetting is van het diplomatiek-militaire kolonisatieproject van Rotschild, Weizmann, Ben Gurion, Perez, en andere bekende zionisten.

De beweging beweert haar rechten op dat grondgebied te kunnen ontlenen aan een vermeend koninkrijk rond 1000 voor Christus, een brief van de Britse lord Balfour in 1917 en een krappe meerderheid in een van de eerste VN-bijeenkomsten met zeer veel onthoudingen, als resultaat van een heftige lobby vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf de Nakba, de extreem gewelddadige verdrijving van driekwart van de aanwezige Palestijnse bevolking, en het eenzijdige uitroepen van de staat Israël door zionistisch generaal Ben Gurion in 1948 heeft deze extern gesteunde criminele organisatie met alle voorhanden middelen jaar voor jaar meer land, meer macht en… meer ondersteuning vergaard.

In 1967 heeft Israël onder het voorwendsel dat het aangevallen werd, een first-strike aanval op Egypte en Syrië uitgevoerd, stukken land ingenomen, en het schokeffect gebruikt om meteen daarna de Westelijke Jordaanoever binnen te vallen en te bezetten. De zogenaamde Zesdaagse Oorlog is in feite een 70+-jarige oorlog geworden.

Vanaf de eeuwwisseling, en name sinds 9/11 in 2001, toen neoconservatieven als Cheney, Rumsfeld Bolton, Abrahams, Perle en Wolfowitz de feitelijke macht in de VS overnamen, is de steun van westerse machten voor Israël verder toegenomen. Er worden openlijke of stiekeme oorlogen gevoerd in het belang van Israël en de verdere kolonisatie van het Midden-Oosten.

Wereldwijd bondgenootschap

De dagelijkse oorlogsmisdaden passen in een veel langer koloniaal patroon van terreurdaden van de zionistische voorhoedemilities tussen 1920 en 1948, en het recentere Israëlische staatsterrorisme. De volledige straffeloosheid waarmee de kolonisten, ambtenaren en bezettingstroepen misdaden kunnen begaan, is typisch voor een settler-koloniaal project.

Het in 1949 overeengekomen internationaal recht zou daarin corrigerend en sanctionerend moeten zijn, maar op dat internationale niveau heeft Israël machtige bondgenoten aan zijn kant. Ten aanzien van vele duizenden oorlogsmisdaden en miljoenen schendingen van internationaal recht heeft Israël van internationale organen nauwelijks enige tegenwerking gekregen. Alle ruim 220 uitgebrachte resoluties van de VN-veiligheidsraad (UNSC) heeft Israël zonder enige consequentie kunnen negeren. Geen enkele sanctie heeft Israël ooit getroffen. Sinds 2002 hebben de VS bovendien tegen nagenoeg alle UNSC-resoluties hun veto uitgesproken.

Ondanks dat Israël internationale afspraken en resoluties volledig negeert, speelt het een grote rol in internationale aangelegenheden. Het land is onder andere een wereldspeler in de ontwikkeling van wapens, crowd control, beveiliging en AI (kunstmatige intelligentie). Doordat het ongefilterde informatie krijgt over burgers, politici, wetenschappers en leidinggevenden in bijna alle landen, of die via achterdeuren in wereldwijd geleverde beveiligingsapparatuur zelf verzamelt, heeft het naast zijn militaire macht ook zijn op lobby en chantage gebaseerde invloed kunnen uitbouwen.

Elke regering van een soeverein land die pleit voor rechtvaardigheid in Palestina, wordt door Israëls bondgenoten aangevallen, overgenomen of vernietigd, conform George Bush’ historische uitspraak in 2001: ‘either you’re with us, or you are against us’. Dit verklaart voor een groot deel de oorlogszuchtige agressie tegen bijvoorbeeld Irak, Libië, Syrië, Iran, Bolivia en Venezuela.

Geen rechten voor de Palestijnen

Met name voor de Palestijnse bevolking in de bezette westelijke Jordaanoever is de volledige rechteloosheid kenmerkend. Officieel geldt voor hen militaire rechtspraak, maar in feite zijn ze overgeleverd aan de willekeur van kolonisten, politie, individuele soldaten en hun commandanten, die altijd door de militaire rechter in het gelijk gesteld zullen worden.

De Palestijnen hebben al ruim vijftien jaar, sinds de tweede intifada, elke vorm van gewapend geweld tegen de bezettingsmacht en de illegale kolonisten afgezworen. Niet vanwege de onrechtmatigheid daarvan – ze hebben elk recht om zich met beschikbare middelen te verdedigen, hun land te bevrijden en de bezetters te verdrijven – maar vanwege de zinloosheid, de disproportionele collectieve afstraffing en de negatieve berichtgeving daarover in de wereldpers. Als enig alternatief rest hen het geweldloos verzet met protestmarsen en conferenties.

In feite is soemoed, ofwel het volharden in de leefomgeving in weerwil van de etnische zuivering, op zich al te beschouwen als geweldloos Palestijns verzet. In deel twee van dit artikel zal ik ingaan op de manier waarop we in Palestina en hier in Nederland dat geweldloos verzet kunnen, en mijns inziens moeten steunen.

In feite is soemoed op zich al te beschouwen als geweldloos Palestijns verzet

Tegenover het geweldloze protest en de soemoed van de Palestijnen, creëert Israël alle geweld, puur brutaal, uitgelokt of in het geheim geënsceneerd, en pretendeert desondanks het slachtoffer te zijn. Politici, veel zogenaamde ngo’s en gevestigde mediakanalen wereldwijd gaan onvoorwaardelijk mee in dit bedrog. Ze verspreiden de leugens van Israël als feitelijkheden en stellen de veiligheid van Israël voorop. Dat Israël een misdadig regime is en een regionale supermacht die beschikt over nucleaire, chemische en biologische wapens zonder enige controle daarop, schijnt hen niet te verontrusten. Dat dagelijks jeugdige, vaak minderjarige, ‘terroristen’ gevangen genomen, verwond of vermoord worden ook niet. Evenmin dat het inherente racisme van de ‘staat’ sinds 2018 juridisch vastgelegd is in een Apartheid-Basiswet, het Netanyahu-regiem gestadig naar een fascistische dictatuur evolueert, en de annexatie van de laatste 22% van Palestina, waarvan de helft al door kolonisatie ontoegankelijk was, met sloop en massa-arrestaties in gang gezet is.

Palestijnen die aanwezig waren bij Israëlische aanslagen tegen ongewapende burgers durven daarover niet te getuigen, uit angst dat zij en hun familie daarna het volgende slachtoffer zullen zijn. Internationale waarnemers die erover getuigen krijgen geen gehoor in de gevestigde media en zullen het land definitief moeten verlaten. Zo is per januari 2019 de door de VN ingestelde professionele waarnemersorganisatie TIPH door Israël uit Hebron centrum (H1) verwijderd, nadat haar rapportage naar buiten lekte. De minimale kritiek hierop van de VN werd door de VS gevetood en er was geen vermelding van in de wereldpers. De pers heeft over de aan haar gelekte rapportage, waarin 40.000 mensenrechtenschendingen staan vermeld, overigens niet durven publiceren.

Het geweldloze Palestijnse verzet steunen

Het steunen van het Palestijnse verzet, is meer dan ‘Palestijnen helpen’. Laat ik dat vooropstellen. Het verzet van het Palestijnse volk tegen het onrecht is legendarisch en een krachtig voorbeeld voor de wereldbevolking. Het is het verzet tegen de wetteloosheid van de jungle, tegen het recht van de sterkste. Palestijns verzet is David tegen Goliath, Jerry tegen Tom. Het heeft moed en hoop gegeven in situaties waar dat nodig was. De moed en kracht van het Syrische volk tegen circa 200.000 zwaarbewapende huurlingen, uit 81 landen, bijna tien jaar lang, is daarmee mijns inziens verklaarbaar.

Het Palestijns verzet is uiteraard ook geopolitiek belangrijk. Daar is veel over geschreven. Ik ben persoonlijk dankbaar en vereerd dat ik dat verzet kan steunen. Ik zal hierna uitleggen hoe dat werkt.

We kennen allemaal waarschijnlijk de BDS-actie al. In 2005 hebben 140 Palestijnse organisaties een gezamenlijk verzoek aan de wereld gedaan,om met BDS, de geweldloze actie voor Boycot, Desinvestering en Sancties, Israël onder druk te zetten. In Nederland wordt deze actie door het ‘Diensten en Onderzoek Centrum Palestina’ (docP) gecoördineerd. Op docp.nl vind je veel informatie. Het is belangrijk om dat te ondersteunen, maar BDS alleen lijkt niet voldoende krachtig om het onrecht tegen de Palestijnen te stoppen.

Eerlijke informatie over het immense onrecht in bezet Palestina en de agressie tegen zijn bondgenoten moet naar buiten komen, ook al zullen de gevestigde mediaorganisaties, krant, radio of TV dat nalaten en zullen internetservices de eerlijke publicaties daarover wegdrukken of verwijderen. Met grote inspanning moeten nieuwe medianetwerken en internetservices opgebouwd worden, om de informatie breed naar buiten te krijgen.

Daarnaast is het zeer belangrijk om de Palestijnse families te ondersteunen in hun dagelijkse situatie in hun eigen land. Er zijn veel verschillende organisaties die deze ondersteuning elk op hun eigen wijze vormgeven.

Het steunen van het Palestijnse verzet, is meer dan ‘Palestijnen helpen’

Ik sloot me in 2014 aan bij de International Solidarity Movement (ISM), die in 2001 tijdens de tweede intifada door Palestijnse en internationale vredesactivisten opgericht is, rondom de vier kernprincipes: leiding door Palestijnen, geweldloosheid, consensus en anti-onderdrukking. Het is bewonderenswaardig hoe een beweging zonder enige hiërarchie, op basis van deze vier kernprincipes, een correcte aanpak en goede samenwerking heeft kunnen opbouwen en handhaven.

Ik ben sindsdien jaarlijks een aantal maanden samen met andere internationale vrijwilligers in de omgeving van Nablus (noord) en Hebron (zuid), en sta de Palestijnen bij in hun dagelijkse leven, in crisissituaties en bij geweldloze protesten. We rapporteren op palsolidarity.org over wat we meemaken en zien gebeuren. Onze rapporten worden volledig genegeerd door de gevestigde media, maar zijn voor kwalitatief betere nieuwsbureaus zoals Ma’an News, PNN, Wafa, IMEMC en Mondoweiss een betrouwbare informatiebron geworden, en worden door duizenden activisten en bloggers gevolgd.

Helaas werkt het een en ander op dit moment niet optimaal. Er zijn te weinig vrijwilligers, nieuwkomers rapporteren vaak alleen maar op hun persoonlijke Facebookpagina’s en in Gaza hebben we al een aantal jaren geen team meer. Nu Israël de belegerde en de bezette gebieden compleet dichthoudt, kunnen er geen internationale vrijwilligers, vermomd als toerist, meer binnenkomen.

BDS alleen lijkt niet voldoende krachtig om het onrecht tegen de Palestijnen te stoppen

Vanaf juli zal dat voor de Westelijke Jordaanoever hopelijk weer mogelijk zijn, en in oktober zullen we weer de hoogst essentiële bijstand aan families tijdens de olijfoogst kunnen geven. In de volgende paragraaf wil ik graag enige promotie maken voor ons vrijwilligerswerk, en drempels wegnemen voor hen die overwegen zich er bij aan te sluiten. Ik kan dat sterk aanbevelen.

Na een introductie in Nederland en een tweedaagse training in Palestina kunnen vrijwilligers deelnemen aan alle ondersteunende activiteiten, waarvoor Palestijnse organisaties ons benaderd en gevraagd hebben.

Dat kan zijn (geen volledige opsomming):

– Boerenfamilies begeleiden bij de oogst van hun olijven in oktober en november;

– Waken in (bedoeïenen)dorpen en familiehuizen die met ontruiming en sloop bedreigd worden;

– Rapporten samenstellen over het bijna dagelijkse geweld van het bezettingsleger, de politie en de kolonisten tegen Palestijnen en hun bezittingen;

– Deelnemen aan geweldloze protesten tegen (excessen van) de bezetting en onderdrukking;

– Snel aanwezig zijn bij elke melding van dreiging, escalatie of directe aanvallen van leger, politie en kolonisten.

En specifiek in Hebron en omgeving:

– Beschermende aanwezigheid bieden op plaatsen waar kinderen van hun huis naar hun school en terug gaan;

– Evenzo op vrijdagen, wanneer families vanuit hun huizen naar de moskeeën heen- en teruglopen;

– Patrouilles over de markt, en andere stadsdelen van Hebron centrum (H2);

– Op verzoek waken in bedoeïenendorpen in de zuidelijke heuvels.

De actuele situatie in bezet Palestina

De hierna volgende analyse is mede gebaseerd op eigen bevindingen. Ik heb me vanaf het eerste jaar in het hol van de leeuw gevoeld. Dat gevoel is gebleven en heeft me ook veel inzichten gegeven in de wereld eromheen.

Israël is een settler-kolonisatieproject, waarbij de oorspronkelijke Palestijnse bevolking verdreven wordt en kolonisten het land bezetten. Dit is een cynisch berekend, langdurig voorbereid, en steeds verder ontwikkeld zionistisch project, dat van enorm geopolitiek belang voor het Westen is, en daarom op onvoorwaardelijke diplomatieke, economische, militaire en financiële ondersteuning van het Westen kan rekenen. Een sterk meerderwaardigheidsgevoel, agressief racisme, een verdraaid beeld van de werkelijkheid en angst voor ‘Arabieren’ wordt doelbewust in de kolonisten verankerd. Alle ‘educatieve’ instellingen werken daaraan mee: peutercrèches, scholen, pre-army, legertraining… Het wordt dagelijks gevoed door de staat, de media en de vermaaksindustrie. Het is alom aanwezig.

De kolonisten hebben geleerd om Palestijnen te wantrouwen en te haten, hebben een militaire training gehad en hebben zware vuurwapens. Groepsleiders zetten jeugdgroepen aan tot misdaden. Vanuit de koloniale nederzettingen, vaak op heuveltoppen, worden regelmatig aanvallen op Palestijnse dorpen, scholen, moskeeën en landerijen uitgevoerd, waarbij de bezettingsmacht, zowel leger als politie, de Israëlische aanvallers beschermt en hen assistentie verleent.

Het plegen van deze collectieve misdaden en de inherente angst voor vergelding dragen verder bij aan een ziekelijke karaktervervorming. Het doel is verdrijving van de oorspronkelijke Palestijnen van hun grondgebied en mogelijk ook van de bevolking van het omringende groter-Israël, dat bijna het gehele Midden-Oosten omvat. Onverhulde diefstal en etnische zuivering.

Dat Israël het Palestijns grondgebied bezet, het land, water en alle grondstoffen inpikt en de oorspronkelijke Palestijnse bevolking onderdrukt en onmenselijk behandelt, zal bij de meesten bekend zijn. Dat de bezette gebieden als test- en oefenterrein gebruikt worden voor allerhande militaire, beveiligings-, psychologische en repressieve ontwikkelingen en dat Israël deze ontwikkelde protocollen en technieken overal in de wereld mag helpen invoeren, is minder algemeen bekend. De consequentie ervan, dat we zelf meer en meer als Palestijnen behandeld zullen worden, zullen velen zich nog niet realiseren. De coronavirusepidemie heeft dit proces mogelijk versneld; ik zie ‘beveiligingssituaties’ die ik eerder in bezet Palestina zag.

Verder lezen:

Op palsolidarity.org kun je meer lezen over de visie, standpunten, aanpak en criteria van ISM. Op palsolidarity.nl is een lijst te vinden met internationale actiegroepen.

Nederlandstalig:

rightsforum.org

docp.nl

abu-pessoptimist.nl

staatvanbeleg.com

palestinakomittee.nl

openbaararchief.nl

Engelstalig:

Er is een betrouwbare bronnenlijst met index en zoekfunctie op alterlook.org