Buiten de Orde #2 2017: Recht

In deze thema editie extra aandacht voor het recht. Met een zoektocht naar alternatieven voor gevangenis en strafrecht. Hoe het zit met activisme en recht wordt beschreven aan de hand van een voorbeeld van de GroenFront! actie in Schinveld. Wat kun je met recht, rechten, rechtspraak, strafrecht en aanpalende zaken? Hoe kun je als staatsvijand een beroep doen op staatsinstellingen zoals rechtbanken, op overheidsprocedures zoals strafrecht en dergelijke, zonder je principes en idealen daarmee onrecht aan te doen? Zijn er werkbare alternatieven voor het strafrecht te bedenken?

Download deze uitgave

Staat, recht en legitimiteit

Over de onzin van wetten, over de zin van een klachtenprocedure

De staatsmacht is een vijandige macht. Het rechtssysteem is een uitdrukking en bevestiging van die vijandige macht. De staat is ingericht als stelsel om grote aantallen mensen te onderwerpen aan kleine groepen machthebbers. Die onderwerping dient die machthebbers: zo kunnen ze ons dwingen voor ze te werken, zo kunnen ze ongestoord van hun macht en voorrechten genieten. De staat is dus een dwangapparaat, een instelling die op een bepaald grondgebied, afgesloten door staatsgrenzen, dwang uitoefent jegens al degenen die binnen dat grondgebied wonen.

Geen celstraf, maar wat dan wel?

Op zoek naar alternatieven voor gevangenis en strafrecht

Een maatschappij van vrijheid, van solidariteit op basis van gelijkwaardigheid, verdraagt geen strafrecht. Zo’n maatschappij zou onmiddellijk haar vrijheid kwijtraken als ze wetten zou tolereren, plus instellingen om naleving van die wetten af te dwingen. Geen strafrecht bestaat immers zonder autoriteit van degene die straft jegens degene die gestraft wordt.

Recht in Rojava

Passage uit: Heeft de revolutie de staat afgeschaft?

Davide Grasso geeft in een uitvoerig artikel antwoord op de vraag ‘Heeft de revolutie de staat afgeschaft?’. Hieruit is hieronder een passage overgenomen die gaat over de rechtbank en haar verhouding tot wetten en rechtstradities, en een beeld geeft van de ‘rechtsstaat’, zoals die nu in ontwikkeling is.